Konjic

Konjic je mali grad koji se nalazi na sjeveru Hercegovine. Veoma je atraktivan za posjetioce zbog netaknute prirode koga ga okružuje, bogate historije i kulture očuvanja starih zanata. Ovo je jedno od najstarijih naseljenih mjesta u Bosni i Hercegovini.

Kroz grad teče rijeka Neretva, smaragdno zelene boje, koja je čista i pitka, koja osvježava i pruža mogućnosti za mnoge vodene sportove kao što je rafting ili kanjoning na nekim od pritoka. Rijeka utiče u Jablaničko jezero koje se nalazi južnije od grada i odlično je mjesto za odmor i plivanje. Na manje od pola sata vožnje od centra grada nalazi se prirodno glečersko jezero, Boračko, koje je smješteno na idealnom mjestu za porodični odmor i uživanje u prirodi. Na Boračkom jezeru ćete pronaći kamp sa bungalovima, hotelima i restoranima te ćete imati priliku da se zabavite različitim aktivnostima, od raftinga, logorovanja, kajakarenja, planinarenja, brdskog biciklizma, pa čak i paraglajdinga. U blizini jezera se nalazi i dolina Glavatičevo, koja je ujedno i startna tačka raftinga na rijeci Neretvi. Najimpresivniji pogled iz grada se pruža na planinu Prenj, poznatu kao hercegovačke Himelaje, koja kao da lebdi iznad grada sa visinom od preko 2000 m n.v. koja je u velikom kontrastu u odnosu na sam grad koji leži na oko 300 m n.v.

Stari grad Konjica je veoma lijep za šetnju, ovdje ćete pronaći staru Kamenu ćupriju koja je originalno izgrađena 1682. godine, no srušena je krajem Drugog svijetskog rata i obnovljena 2009. godine.Sam centar Konjica je ujedno i historijska jezgra grada gdje se mogu vidjeti utjecaji različitih kultura i stilova gradnje. Nadomak Konjica nalazi se i atomsko sklonište iz vremena Jugoslavije, koje je izgrađeno kao vojna baza i sigurno mjesto za predsjednika Tita. Danas je sklonište otvoreno za posjetioce i omogućava uvid u moć nekadašnje države.

Foto: Vehid Šišić

 

Još od početka 20. stoljeća Konjic je poznat kao grad drvorezbarstva. Danas se ovaj zanat uveliko njeguje, čuva i prenosi na nove naraštaje tako da se sa sigurnošću može reći da Konjic nastavlja sa tradicijom i očuvanjem naslijeđa. U Konjicu možete kupiti neku od ručno izrađenih rezbarija, no također možete naručiti istu da bude izrađena na osnovu vaših želja. Koliku važnost ovaj zanat ima za Konjic, ali i čitavu Bosnu i Hercegovinu, govori informacija da je namještaj porodice Nikšić, jedne od preostalih porodica koje i dalje prenose tradiciju drvorezbarstva na nova pokoljenja, proglašen pokretnim naslijeđem Bosne i Hercegovine.

Kada ste u Konjicu nikako ne propustite priliku da posjetite muzej drvorezbarstva ‘Mulićev rekord’, koji je smješten u prizemlju kuće jedne od poznatih konjičkih porodica, porodice Mulić. Kompanija ‘Mučićev rekord’ postoji još od 1929. godine i bavi se drvorezbarstvom.

Rijeka Neretva - smaragd Bosne i Hercegovine

Rijeka Neretva je veoma bitna za područje Hercegovine, i oduvijek je bilo tako obzirom da je omogućavala rast i napredak ljudske zajednice. Ukoliko se Neretva ne bi spomenula u pričama o Bosni i Hercegovini to bi bilo kao da se priča o Egiptu bez spominjanja Nila.

Ovaj smaragdni dragulj Bosne i Hercegovine  stvorio je plodna polja od Glavatičeva do Doljanja na kojima se nalazi najveći dio flore i faune ovog regiona. Rijeka Neretva izvire na području planine Zelengore, smještene u Sutjeska nacionalnom parku, protječe između masiva Visočice i Bjelašnice na jednoj strani i masiva planine Prenj na drugoj. Od samog početka rijeka Neretva teče prema sjeveru, no u susretu sa spomenutim masivima gubi bitku i okreće se ka jugu, te prolazi kroz Konjic, poslije kojeg formira umjetno jezero, Jablaničko, protiče dalje kroz Jablanicu i Mostar, nakon kojeg gubi osobine brze planinske rijeke te počinje lagano vijugati ka krajnjem odredištu, Jadranskom moru.

Rijeka Neretva je brza, bistra, zelena i čista, čista do te mjere da se u samom kanjonu, gdje se odžava rafting, rijeka može piti direktno iz korita. Ona je planinska rijeka koja u jednom dijelu, malo prije Konjica, prolazeći kroz duboki kanjon pruža neponovljiv doživljaj svim rafterima koji su željni dobre zabave i adrenalina, te koji vole i cijene ljepote prirode. Rafting starta u dolini Glavatičeva i završava se u Konjicu, što omogućava da se prođe oko 23 km rijeke, kroz kanjone ukrašene vodopadima, pored malih plaža i bistrih pritoka.

 

 

Kulturno historijske i prirodne znamenitosti općine Konjic

Tourist information about Konjic


Konjic is a small town located in northern Herzegovina. It is very atractive for visitors because of its nature, history and the culture of old crafts, like woodcarving. Konjic is one of the oldest inhabitated places in Bosnia and Herzegovina. Neretva river flows through Konjic. It is a very clean river whose water can be used for drinking, and the wild river is atractive for the rafting or canyoning on its tributaries. Neretva ends up in a Jablaničko lake partly and it is a very nice lake to swim and enjoy your time. Less than half an hour of Konjic, there is a beautiful natural  glacial lake, called Borač lake, where you can find camps with bungalows, hotels and restaurants, which will  give you the opportunity for rafting, camping, kayaking, canyoning, hiking, mountain biking and even paragliding.


Near the lake lies the Glavatičevo valley, which is also the starting point for rafting on the river Neretva. The most impressive view of the town stretches out on the mountain Prenj, known as Herzegovinian heracle, which as if floating above the city with a height of over 2000 m n.v. which is in great contrast to the city itself which lies about 300 m n.v.


The old town of Konjic  is very nice for walking, here you will find the old Stone Bridge which was originally built in 1682 but was demolished at the end of the Second World War and renovated in 2009. The center of Konjic  is also the historical core of the city where the influences can be seen different cultures and styles of construction. Next to Konjic there is an atomic refuge from the time of Yugoslavia, which was built as a military base and a safe place for President Tito. Today, the shelter is open to visitors and provides insight into the power of the former state.


Since the beginning of the 20th century, Konjic is known as a town of woodcarving. Today, this craft cares, preserves and transfers to new generations so that it can be said that Konjic continues with tradition and heritage preservation. In Konjic you can buy one of the handmade carvings, but you can also order it to be made based on your wishes. The importance of this craft for Konjic, as well as for the whole of Bosnia and Herzegovina, tells us that the furniture of the Nikšić family, one of the remaining families that still conveys the tradition of woodcarving  to new generations, has been proclaimed the moving legacy of Bosnia and Herzegovina.
When you are in Konjic do not miss the chance to visit the Museum of Woodcraft 'Mulićev rekord', located on the ground floor of one of the famous  Konjic  families, the Mulić family. The company 'Mulić  Rekord' has been in existence since 1929 and is engaged in woodcarving.


Neretva River - the Emerald of Bosnia and Herzegovina

Neretva River is very important for the area of Herzegovina, and it has always been since it has enabled the growth and progress of the human community. If the Neretva would not be mentioned in the stories about Bosnia and Herzegovina it would be like talking about Egypt without mentioning the Nile.

This emerald jewel of Bosnia and Herzegovina has created fertile fields from Glavatičeva to Doljanja, where most of the flora and fauna of this region are located. Neretva River runs in the Zelengora Mountain, located in Sutjeska National Park, flows between the massifs Visočica and Bjelašnica on one side and the massive mountain Prenj on the other. From the very beginning, the Neretva River runs north, but in the encounter with the mentioned massifs it loses its battle and turns to the south and passes through Konjic, after which it forms an artificial lake Jablaničko, continues through Jablanica and Mostar, after which it loses traces of the fast mountain river and starts lightly to reach the end destination, the Adriatic Sea.

Neretva River is fast, clear, green and clean, so pure that in the canyon itself, where you go on  rafting,  you can drink the water  directly from the river. It is a mountain river that in one part, just before Konjic, passing through the deep canyon provides a unforgettable experience for all racers who are looking for good fun and adrenaline, who also love the cost of nature's beauty. Rafting starts in Glavatičevo  valley and ends in Konjic, allowing you to pass about 23 km of river through canyons decorated with waterfalls, beside small beaches and clear tributaries.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com